مسجد نصیرالملک

مسجد نصیرالملک ،کهن ترین مسجد شیراز


شکیبا باشید...