کمی خنده

در دنیای هنر سینما - گونه ی(کمدی) نمی توان از استن لورل والیور هاردی نام نبرد .این زوج هنری به مدت 50 سال مرد را در سرتاسر دنیا شاد کردند.

 

شکیبا باشید...