کلیپ زیبای بازدید نیروگاه - توسط دانش آموز سید احسان حسینی

روز سه شنبه نهم آبانماه 1402 کلاسهای نهم دبیرستان به اتفاق به جهت بازدید علمی آموزشی -نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور عازم این محل شدند. کلیپ وتصاویر زیبای این بازدید که توسط دانش آموز پاپه نهم 2 آقای سید احسان حسینی تهیه وتدوین گردیده، تقدیم شما خوبان می گردد -

با تشکر وقدردانی از زحمات این دانش آموز خوب.

مدیر سایت -علایی کیا

 


تاریخ انتشار: 1402/08/16


شکیبا باشید...