افتخارآفرینان دبیرستان

آقای مصطفی کریمی -1400 -1401 -نمونه عطار -ریاضی
...مشاهده ی مطلب 
آقای متین تقدیر -1400 - 1401- نمونه عطار -ریاضی
...مشاهده ی مطلب 
آقای علی کردی - 1400 -1401 -نمونه حسینیان تجربی ونمونه فرهنگ انسانی
...مشاهده ی مطلب 
آقای احسان سیرجانی -نمونه حسینیان -تجربی ونمونه فرهنگ انسانی
...مشاهده ی مطلب 
آقای امیر مهدی واسعی -استعدادهای درخشان 1400 -1401 -ریاضی ونمونه حسینیان تجربی
...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2